Jaarlijks archief: 2019

6 januari eerste ALV van de WSV de Peddelaars. - 28 dec

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerste Algemene Leden Vergadering
van de WSV (Wieler Sportvereniging) de Peddelaars op
maandag 06 januari 2020, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van
de WSV aan de Bentincksdijk 17 te Hoogeveen.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verkiezing en een kort voorstellen van de kandidaten voor een nieuw bestuur WSV.
  Verkiesbaar hebben zich gesteld:
  – Richard Luppes
  – Richard Frans
  – Rudi Nagengast
  – Roelie Meinen
  – Steven Berends

 Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur.

Met nadruk wordt gevraagd om U hiervoor aan te melden, dit mede gelet de grote caseload van de nieuwe vereniging.

 Het WSV- bestuur tot 6 januari 2020 zal bestaan uit: Rikus Bleuming (voorzitter), John Timmerman (secretaris/penningmeester), Gijsbert Gijsbertse (lid), Roy Meekhof (lid), Steven Berends (lid)).

 1. Mededelingen bestuur
 1. Rondvraag 
 1. Sluiting

Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijk tot gebruik van een nieuwjaarsborrel.

Met vriendelijke groet namens het interim-bestuur,

Rikus Bleuming (voorzitter)

Telefoon: 0655794906

Korte weergave van effecten fusie voornemen TC de Peddelaars, WRV de Peddelaars en WSV de Peddelaars - 3 nov

Historie
Wielersportvereniging de Peddelaars (WSV de Peddelaars) is opgericht in 1951. In 1981 is besloten om de activiteiten voor de Toerrijders en wedstrijdrijders te splitsen en over te gaan tot de oprichting van twee verenigingen te weten Toerclub de Peddelaars (TC de Peddelaars) en Wielrenvereniging de Peddelaars (WRV de Peddelaars). Ook is toen een overkoepelende vereniging opgericht voor het beheer van de middelen met name het clubgebouw, deze is beter bekend als de OMNI Wielersportvereniging de Peddelaars. Van deze OMNI vereniging kunnen alleen verenigingen lid zijn die eigenaar/ gebruiker zijn van het clubgebouw. Tot op de dag van vandaag zijn dat TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars.

Aanleiding fusie voornemen
Net als vele andere verenigingen in Hoogeveen, hebben ook de beide wielersportverenigingen te maken met een meer individualistische samenleving. In meer of mindere mate hebben op dit moment de besturen te maken met problemen van de personele bezetting van bestuur en met de inzet van vrijwilligers voor de diverse uit te voeren activiteiten. Tijdens de verbouwing van het clubhuis in 2016 en 2017 en bij het organiseren van het NK jeugd-veldrijden in 2018 is ook gebleken dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen beide verenigingen. Over en weer zijn bij verschillende activiteiten de inspanningen samen gedaan. Dit alles is reden geweest voor de besturen om een fusie te onderzoeken.

Traject
Door de besturen zijn van de WRV en de TC totaal 4 leden (2 leden TC en 2 leden WRV) gevonden die onderzoek hebben gedaan naar draagvlak binnen de verenigingen voor een fusie en ook hebben gekeken naar randvoorwaarden om de fusie te laten slagen. Deze commissie heeft geconcludeerd dat bij beide verenigingen breed draagvlak is voor een fusie. Met dit advies zijn de besturen zich gaan oriënteren op de punten die bij een fusie om een oplossing vragen. Uiteraard zijn dit er velen. Zij hebben ook gemeend de leden uit te moeten nodigen voor een bijeenkomst waarop ieder lid de kans kreeg om zijn/haar mening te geven over de fusie en eventuele randvoorwaarden te benoemen. Bij deze presentaties is gesteld door de besturen, dat de activiteiten die tot nu toe georganiseerd zijn en worden, minimaal op hetzelfde niveau blijven. Op basis van het grote aantal punten dat om een oplossing vraagt heeft het bestuur nadien totaal 8 personen bereid gevonden om een voorstel uit te werken voor de bestuursstructuur. Na presentatie hiervan en accordering door de besturen zijn deze personen tezamen met de bestuursleden (inclusief bestuur OMNI) gaan verdiepen in de details. Hierbij is getracht de deskundigheden van de leden optimaal te gebruiken. Dit alles heeft geleid tot een voornemen tot opheffen van TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars en dat beide verenigingen tegelijkertijd opgaan in de eerder genoemde vereniging WSV de Peddelaars, beter bekend als OMNI, waarbij de statuten van WSV de Peddelaars aangepast worden aan de doelstellingen van zowel de huidige TC de Peddelaars als de WRV de Peddelaars. Het voornemen is om de samenvoeging per 1 januari 2020 te laten ingaan.

Onderstaand in het kort een aantal items die in de stukken en statuten tav de fusie opgenomen zijn.

1. Beoogd is om TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars op te heffen en deze op te laten gaan in WSV de Peddelaars. Dit zal ook de naam in de toekomst worden. (bij de oprichting in 1951 kende de vereniging ook de naam WSV de Peddelaars)
2. De leden dienen in te stemmen met de fusie. Hiertoe zullen zij de gelegenheid krijgen in extra Algemene Ledenvergaderingen. Meer over deze vergaderingen vanaf punt 14.
3. De akte van fusie zal, na instemming van de leden, getekend worden op 31 december 2019.
4. De ondertekening zal gedaan worden door de leden van het bestuur van WSV de Peddelaars (= OMNI). Zij zullen ook het interim bestuur vormen totdat door de leden een nieuw bestuur verkozen is.
5. Zo vroeg mogelijk in januari 2020 (beoogd is 6 januari 2020) zal er een ALV vergadering gehouden worden waarop de leden (dus de leden van de TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars) een nieuw bestuur kunnen kiezen.
6. Dit nieuwe bestuur zal bestaan uit (minimaal) 5 leden, die onderling de taken zullen gaan verdelen. Op dit moment (= 22 oktober 2019) is nog geen volledige duidelijkheid over bestuur kandidaten. Bij deze een oproep aan de leden om voorstellen te doen voor kandidaten of zichzelf kandidaat te stellen. Informatie en aanmelding kan bij de huidige bestuursleden van uw vereniging.
7. Bij de gesprekken over de opzet van de nieuwe vereniging is geconcludeerd dat veel werk wordt verzet door een (beperkt) aantal vrijwilligers. In de nieuwe opzet is beoogd om het werk met meer vrijwilligers te doen, zodat de taken van een vrijwilliger minder van omvang zijn. Van de leden die nu al heel veel werk doen en die dat willen blijven doen, zullen we natuurlijk dankbaar gebruik blijven maken. Bij de komende ALV’s zal een overzicht beschikbaar zijn van allerlei soorten werkzaamheden zodat een ieder dit kan inzien en zich beschikbaar kan stellen voor een bepaalde taak. “De vereniging is van ons allen en met elkaar dienen we de vereniging in stand te houden”.
8. De contributies van de nieuwe vereniging blijven bijna ongewijzigd. Eventuele extra inningen die KNWU of NTFU aan leden doet, zullen doorberekend worden. De personen die momenteel (2019) lid zijn van beide verenigingen zullen voordeel hebben aangezien zij maar van één vereniging lid zijn vanaf 2020. Voor nieuwe leden wordt eenmalig €3.50 administratiekosten in rekening gebracht.
9. De activiteiten van de nieuwe vereniging zullen minimaal gelijk zijn aan de huidige activiteiten. D.w.z dat minimaal hetzelfde aantal en type toertochten georganiseerd zullen worden en dat voor de wedstrijdsport deelname van teams in dezelfde categorieën beoogd is (van jeugd categorie 1 tot elite/belofte)
10. TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars brengen ieder een gelijk deel van hun kasvermogen (en van geschat kapitaal van de roerende goederen) in, in de nieuwe vereniging. Een kapitaal dat één van de beide verenigingen meer bezit dan de ander zal geoormerkt worden en zal weggezet worden als een bestemmingsreserve.
11. Tijdens de ALV’s kunnen er geen amendementen op de statuten gemaakt worden.
12. In voorjaar 2020 zal door het nieuwe bestuur een ALV uitgeschreven worden waarin zij hun voornemens voor 2020 (en evt verder) zullen toelichten.
13. Ieder lid van TC de Peddelaars of WRV de Peddelaars wordt automatisch lid van de nieuwe vereniging WSV de Peddelaars

Procedure voor stemming over de fusie door leden:
14. De leden dienen in te stemmen met de fusie. Hiervoor worden er extra Algemene Leden Vergaderingen gehouden en wel 28 november en 12 december as om 20:00 uur
15. Aangezien zowel de TC als de WRV leden gebruik kunnen maken van hun stemrecht houden we de vergaderingen tegelijkertijd. Voor een goed onderscheid bij de stemming wordt gezorgd.
16. In de statuten van TC de Peddelaars staat weergegeven dat ieder lid gemachtigd is te stemmen en dat met een schriftelijke volmacht aan een ander lid gestemd mag worden. Deze andere persoon mag dan maximaal twee stemmen uitbrengen inclusief zijn eigen stem. (art 17 lid 3 van de statuten’
17. In de statuten van de WRV de Peddelaars staat weergegeven dat alleen leden van 16 jaar (per 1 januari 2019) of ouder stemgerechtigd zijn. De jeugdleden kunnen zich door hun wettelijke vertegenwoordiger (= veelal vader/moeder) laten vertegenwoordigen. Hiervoor dient wel voor een schriftelijk kennisgeving (kan per mail) voor 27 november gericht te worden aan het secretariaat.(secretaris@peddelaars.nl) (art 17 lid 2a en 2b van de statuten). Bij meerdere gezinsleden die lid zijn kan een wettelijk vertegenwoordiger voor elk kind een stem uitbrengen.
15. Er zijn op voorhand twee data genoemd voor deze ALV’s aangezien we aannemen dat het noodzakelijke quotum voor instemming bij de eerste vergadering ( 28 november) niet gehaald zal worden (67 % van het aantal leden), waarvan 67% met de fusie dient in te stemmen om deze daadwerkelijk door te kunnen laten gaan. (deze percentages staan weergegeven in de statuten van de verenigingen)
15. Bij de tweede bijeenkomst (12 december) dient 67% van de aanwezigen met het voorstel in te stemmen. (NB de stemming van de eerste bijeenkomst is dan niet meer van toepassing.)

Agenda Algemene Leden Vergadering TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars - 3 nov

Datum: 28 november 2019
Tijd: 20:00 uur
Plaats : Clubgebouw de Peddelaars, Bentincksdijk 17 te Hoogeveen

Agenda
1. Opening.

2. Informatie over het gevolgde traject voor de fusie

3. Uitleg stemprocedure.

4. Samenstelling van commissie voor telling stemmen TC en ALV.

5. Stemming door leden TC de Peddelaars over fusie.

6. Stemming door leden van WRV de Peddelaars over fusie.

7. Uitslag van de stemmingen en conclusies.

8. Sluiting.

Beste Leden van TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars, - 3 nov

Al meerdere keren is het onderwerp ‘fusie TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars” ter sprake geweest in vergaderingen waar onder ook ALV’s. De besturen hebben toen hun voornemen kenbaar gemaakt te willen fuseren per 1 januari 2020. Hierop is destijds telkens positief gereageerd. In de afgelopen periode zijn over veel onderwerpen die horen bij een dergelijk fusie gesprekken geweest en besluiten genomen.

Het mag duidelijk zijn dat de leden in deze het laatste woord hebben en daarom nodigen wij u van harte uit voor extra ALV’s en wel op : 28 november en op 12 december telkens om 20:00 uur in het clubgebouw.

Conform wetgeving en statuten dienen de stukken, die betrekking hebben op de fusie, ter inzage te liggen bij de Kamer van Koophandel voor belanghebbenden en bij de clubs voor de leden. De stukken liggen voor u ter inzage in het clubgebouw op 29 en 31 oktober van 19:00 -19:30 uur. Het is een groot aantal documenten en deels zijn het vertrouwelijke stukken, die we niet per mail naar een ieder sturen.
De documenten die in te zien zijn, zijn :
● Notulen ALV’s van de jaren 2016, 2017 en 2018 en 2019;
● Financiële jaaroverzichten van de jaren 2016, 2017, 2018.
● Financiële overzicht van 2019 tot en met 31 augustus 2019.
● Statuten van de nieuwe vereniging, zoals deze op 18 oktober zijn gedeponeerd bij de KvK
● Fusiedocument zoals deze op 18 oktober 2019 gedeponeerd is bij de KvK
● Toelichting op Fusiedocument zoals deze op 18 oktober 2019 gedeponeerd is bij de KvK

In de bijlage treft u in het kort essentiële punten van het fusie voornemen aan, als ook de agenda’s voor de beide ALV’s

Wij hopen u allen te treffen op deze belangrijke ALV’s .

met vriendelijke groeten,

Bestuur TC de Peddelaars
Bestuur WRV de Peddelaars

Coen Vermeltfoort wint op de Vam-berg in de kleuren van de Peddelaars. - 17 okt

Coen won vanmiddag de eerste etappe in Olympia’s Tour door bovenop de Vam-berg Florian Vermeersch en Jordi Meeus uit het wiel te sprinten. En Coen gaat proberen het klassement te winnen.
Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Coen om de zege kon sprinten. Coen voelde zich namelijk niet zo goed, terwijl het peloton vaak uit elkaar viel. Later ging het beter. Toen het bij elkaar kwam, zei Coen dat we er om konden sprinten. Dat is mooi gelukt. Tot slot wil Coen zijn ploeggenoten bedanken. Zij leverden hem in pole-position af aan de laatste kilometer.Zondag 13 oktober SP veldrit Gieten. - 30 sep

De 44e internationale Telenet Superprestige veldrit van Gieten wordt verreden op zondag 13 oktober. Het parkoers is weer aan de Nijslootsweg nabij de Staatsbossen en het traject is zeer overzichtelijk op de flanken van de zandafgraving. Het programma bestaat uit vijf verschillende wedstrijden en de nieuwelingen gaan het eerst van start om 10.30 uur , direct gevolgd door de nieuwelingen meisjes (10.32 uur). De junioren komen om 11.50 uur aan het vertrek, de vrouwen om 13.40 uur en de profs volgen om 15.00 uur met een internationaal sterk deelnemersveld.  Er is een randgebeuren met de bekende Rock en Roll-band Mooi Wark.

Luc Reinds.